6. juni Stadshart op Koers! 3559

Wonen, welzijn en huren

Wij zijn er
voor jullie

_J0T4020

Wonen, welzijn en huren

Wij zijn er
voor jullie

10. Keizer-Beatrixstraat-PetervanAalst

Doelstellingen

Als huurder van Woningstichting Den Helder  heeft u inspraak in het beleid van Woningstichting.
U, als huurder, kiest deze organisatie, verkiezingen zijn om de vier jaar.

De huurders worden zoveel mogelijk bij het beleid van Woningstichting betrokken. conform de overlegwet.

De officiële gesprekspartner voor Woningstichting is de Stichting Huurdersbelang Den Helder, een zelfstandige onafhankelijke organisatie die alle huurders van Woningstichting Den Helder vertegenwoordigt.

Het algemeen bestuur van de Stichting Huurdersbelang, te weten de Huurdersraad, is de ‘hoogste’ huurdersvertegenwoordiging bij Woningstichting. De Huurdersraad wordt dan ook gevormd door vertegenwoordigers van de acht wijkcommissies. De Huurdersraad heeft de bevoegdheid over alle beleidsonderwerpen van Woningstichting gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Daarnaast heeft de Huurdersraad bij een groot aantal beleidszaken inspraak.

De Huurdersraad vergadert minimaal tweemaal per jaar met de directie van Woningstichting. De directie van Woningstichting en de Huurdersraad behandelen samen tijdens openbare vergaderingen de begroting, de jaarrekening en het beredeneerd jaarverslag van de werkzaamheden van Woningstichting.

Wijkcommissies
De Stichting Huurdersbelang wordt in de wijken vertegenwoordigd door wijkcommissies. Deze wijkcommissies behartigen de belangen van de huurders uit de betreffende wijken. Er zijn acht wijkcommissies: zeven in Den Helder/Julianadorp en één in Callantsoog.

De samenstelling van een wijkcommissie
De leden van een wijkcommissie worden eenmaal in de vier jaar gekozen door en uit de huurders van de betreffende wijk. Iedere meerderjarige huurder in een wijk kan zich verkiesbaar stellen. Een wijkcommissie bestaat uit 5 leden. De commissie kiest zelf de afvaardiging naar de Huurdersraad.

Vier jaar
De gekozen leden hebben – net als bij een gemeenteraad en de Tweede Kamer – een zittingsperiode van vier jaar. Na deze vier jaar vinden er opnieuw verkiezingen plaats, waarbij aftredende leden herkiesbaar zijn.

Uitgesloten
Men mag geen lid van een wijkcommissie zijn als:
a. werknemer van Woningstichting;
b. werknemer van een beheersstichting waarbij Woningstichting is aangesloten;
c. lid van de raad van commissarissen van Woningstichting;
d. echt- of huisgenoot van a, b of c (zie punten hiervoor) of van een wijkcommissielid;
e. lid van een college van burgemeester en wethouders of gemeenteraad van de gemeenten Den Helder, Zijpe, Texel, Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer, Schagen, Harenkarspel of Niedorp.

Wat doet een wijkcommissie
De wijkcommissie behartigt de belangen van de huurders in de wijk die zij vertegenwoordigt.
Ook signaleert de wijkcommissie omstandigheden en ontwikkelingen in de wijk op het gebied van woon- en leefmilieu die van belang (kunnen) zijn voor de huurders. De wijkcommissie moet dus goed op de hoogte zijn van het wel en wee in de wijk.
Daarvoor onderhoudt zij contacten met de huurders, bewoners- en gemeentelijke organisaties voor de wijk.
Het gaat daarbij altijd om zaken van algemeen belang. Een wijkcommissie is dus absoluut geen klachtencommissie!
De wijkcommissies zijn ingesteld om ervoor te zorgen, dat er permanent overleg mogelijk is tussen Woningstichting en haar huurders.
Via de wijkcommissies worden de huurders door middel van advies en inspraak bij tal van zaken betrokken. Ook kunnen mogelijke problemen al in een vroeg stadium worden besproken.

Spreiding over de wijk
Voor het goed functioneren van een wijkcommissie is het van groot belang dat de leden uit verschillende delen van de wijk komen en het liefst ook uit de verschillende bevolkingsgroepen: mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, autochtonen en allochtonen. Ieder van hen zal in de wijk specifieke problemen signaleren of open staan voor specifieke groepen met problemen. Zo’n gevarieerde samenstelling van een wijkcommissie voorkomt een eenzijdige benadering.

Problemen
In een wijkcommissie worden dus allerlei zaken die met de wijk te maken hebben, besproken. Vervolgens worden de bespreekpunten doorgespeeld naar het dagelijksbestuur van de Huurdersraad of rechtstreeks bij Woningstichting gemeld. Bij het vinden van de juiste weg om deze zaken te bespreken en mogelijk op te lossen kan de “Manager Bewoners Participatie” van Woningstichting desgewenst de wijkcommissie helpen.

Vergaderingen
De Huurdersraad en Wijkcommissies vergaderen zo vaak als zij dat nodig achten. Indien nodig geacht is er één openbare vergadering per jaar om verslag te doen van haar activiteiten, dit verslag kan ook worden geplaatst via deze website of in het WoonMagazine van Woningstichting. Tenminste tweemaal per jaar wordt met Woningstichting vergaderd over zaken waar de wijkcommissies mee zijn geconfronteerd.

Adressen secretariaten
De actuele adressen van de secretariaten van de wijkcommissies en de Stichting Huurdersbelang vindt u in het Woningstichtingblad WoonMagazine en op de website van Woningstichting.

De Stichting Huurdersbelang heeft een eigen kantoor aan:
Vrede en Vrijheid 32
1785 RM Den Helder.


Rechtstreeks contact
Natuurlijk heeft iedere individuele huurder altijd de mogelijkheid om rechtstreeks met Woningstichting contact op te nemen.

Geschillencommissie
Bij een blijvend verschil van mening met de verhuurder kan de huurder zich wenden tot de onpartijdige Geschillencommissie, die een niet bindende uitspraak doet.